Kur'an  

Al-Adiyat (100) - Oni koji jure Mekka – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi onih koji dahćući jure

2. pa varnice vrcaju,

3. i zorom napadaju,

4. i dižu tada prašinu

5. pa u njoj u gomilu upadaju –

6. čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

7. i sam je on toga, doista, svjestan,

8. i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.

9. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima

10. i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima,

11. Gospodar njihov toga Dana sigurno sve znati o njima.

Kur'an Index