Kur'an  

Al-’Asr (103) - Vrijeme Mekka – 3 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi vremena, -

2. čovjek, doista, gubi,

3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

 

Kur'an Index