Kur'an  

Al-Kafirun (109) - Nevjernici Mekka – 6 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Reci: "O vi nevjernici,

2. ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,

3. a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;

4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,

5. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,

6. A vama – vaša vjera, a meni – moja!

Kur'an Index