Kur'an  

Al-Falaq (113) - Svitanje Mekka – 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Reci: "Utičem se Gospodaru svitanja

2. od zla onoga što On stvara,

3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,

4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,

5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"

Kur'an Index