Kur'an  

An-Nagm (53) - Zvijezda Mekka – 62 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi zvijezde kad zalazi,

2. vaš drug nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao!

3. On ne govori po hiru svome –

4. to je samo Objava koja mu se obznanjuje,

5. uči a jedan ogromne snage,

6. razoriti, koji se pojavio u liku svome

7. na obzorju najvišem,

8. zatim se približio, pa nadnio –

9. blizu koliko dva luka ili bliže –

10. i objavio robu Njegovu ono što je objavio,

11. srce nije poreklo ono što je vidio,

12. pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?

13. On ga je i drugi put vidio,

14. kod Sidretu-l muntehaa

15. kod kojeg je džennetsko prebivalište,

16. kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –

17. pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,

18. vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.

19. Šta kažete o Latu i Uzzau

20. i Menatu, trećoj najmanje cijenjenoj? –

21. Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!

22. To bi tada bila podjela nepravedna. –

23. To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za predpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.

24. Ne može čovjek da ostvari sve što poželi,

25. Allahu pripada i ovaj i onaj svijet!

26. A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.

27. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,

28. a o tome ništa ne znaju, slijede samo predpostavke, a predpostavka istini baš nimalo ne koristi.

29. Zato se ti okani onoga koji Kur’an izbjegava i koji samo život na ovom svijetu želi, -

30. to je vrhunac njihova znanja -, Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravom putu.

31. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,

32. one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a one bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta, - On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrešnošću svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.

33. Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava

34. i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,

35. zna li on ono što je skriveno, pa vidi?

36. Zar on nije obaviješten o onome šta se nalazi u listovima Musaovim

37. i Ibrahimovim: - koji je obaveze potpuno ispunjavao –

38. da nijedan grešnik tuđe grijehe neće nositi,

39. i da je čovjekovo samo ono što sam uradi,

40. i da će se trud njegov sigurno iskazati,

41. i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,

42. i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,

43. i da On na smijeh i na plač navodi,

44. i da On usmrćuje i oživljava

45. i da On par, muško i žensko, stvara

46. od kapi sjemena kad se izbaci;

47. i da će ih On ponovo oživjeti,

48. i da On daje bogatstvo i moć da stiču,

49. i da je On Sirijusa Gospodar,

50. i da je On drevni narod Ad uništio,

51. i Semud, i da nikog nije poštedio,

52. i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;

53. i prevrnuta naselja On je prevrnuo,

54. i snašlo ih je ono što ih je snašlo

55. pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?

56. Ovaj Kur’an je opomena kao i prijašnje opomene:

57. Smak svijeta se približava,

58. Allah će ga jedini otkriti!

59. Pa zar se ovom govoru iščuđavate –

60. i smijete se, a ne plačete –

61. gordo dignutih glava?

62. Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!

Kur'an Index