Kur'an  

Al-Waqi’a (56) - Događaj Meka – 96 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Kada se Događaj dogodi, -

2. događanje njegovo niko neće poricati -,

3. neke će poniziti, a neke uzvisiti;

4. kad se Zemlja jako potrese

5. i brda se u komadiće zdrobe,

6. i postanu prašina razasuta,

7. vas će tri vrste biti:

8. oni srećni – ko su srećni?!

9. i oni nesrećni – ko su nesrećni?!

10. i oni prvi – uvijek prvi!

11. Oni će Allahu bliski biti

12. u džennetskim baščama naslada, -

13. biće ih mnogo od naroda drevnih,

14. a malo od kasnijih -,

15. na divanima izvezenim,

16. jedni preme drugima na njima će naslonjeni biti;

17. služiće ih vječno mladi mladići,

18. sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg–

19. od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti –

20. i voćem koji će sami birati,

21. i mesom ptičijim kakvo budu željeli.

22. U njima će biti i hurije očiju krupnih,

23. slične biseru u školjkama skrivenom, -

24. kao nagrada za ono što su činili.

25. U njima neće slušati prazne besjede ni govor grešni,

26. nego samo riječi: "Mir, mir!’

27. A oni srećni – ko su srećni?!

28. biće među lotosovim drvećem bez bodlji,

29. i među bananama plodovima nanizanim

30. i u hladovini prostranoj,

31. pored vode tekuće

32. i usred voća svakovrsnog

33. kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,

34. i na posteljama uzdignutim.

35. Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti

36. i djevicama ih učiniti

37. milim muževima njihovim, i godima istih

38. za one srećne; -

39. biće ih mnogo od naroda drevnih,

40. a mnogo i od kasnijih.

41. A oni nesrećni – ko su nesrećni?!

42. Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj

43. i u sjeni dima čađavog,

44. u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.

45. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli

46. i uporno teške grijehe činili

47. i govorili; "Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni,

48. zar i drevni naši preci?"

49. Reci: "I drevni i kasniji,

50. u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,

51. i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,

52. sigurno s drveta zakkum jesti,

53. i njime ćete trbuhe puniti,

54. pa zatim na to ključalu vodu piti,

55. poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;

56. to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo!

57. Mi vas stvaramo – pa zašto ne povjerujete?

58. Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete

59. vi oblik dajete ili Mi to činimo?

60. Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti

61. da likove vaše izmjenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.

62. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?

63. Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?

64. Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?

65. Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali;

66. "Mi smo, doista, oštećeni,

67. čak smo svega lišeni!"

68. Kažite vi Meni: vodu koju pijete –

69. da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?

70. Ako želimo, možemo da je slanom učInimo – pa zašto niste zahvalni?

71. Kažite vi Meni: vatru koju palite –

72. da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?

73. Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;

74. zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!

75. I kunem se časom kad se zvijezde gube, -

76. a to je, da znate, zakletva velika -,

77. on je, zaista, Kur’an plemeniti

78. u Knjizi brižljivo čuvanoj –

79. dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti -,

80. on je Objava od Gospodara svjetova.

81. Pa, kako ovaj govor omalovažavate

82. i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?

83. a zašto vi kad duša do guše dopre,

84. i kad vi budete tada gledali, -

85. a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite -,

86. zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti

87. ne povratite, ako istinu govorite?

88. I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski –

89. udobnost i opskrba lijepa i džennetska blagodati njemu!

90. A ako bude jedan od onih koji su srećni, -

91. pa, pozdrav tebi od onih koji su srećni!

92. A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,

93. pa, ključalom vodom biće ugošćen

94. i u ognju prženjem.

95. Sama je istina, zbilja, sve ovo, -

96. zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

Kur'an Index