Kur'an  

Al-Mulk (67) - Vlast Mekka – 30 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

 1. Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –

2. Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; - On je Silni, Onaj koji prašta -,

3. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,

4. zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

5. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

6. A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je džehennem, užasno je ono boravište!

7. Kad budu u nj. bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,

8. gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stračari u njemu će je upitati: "Zar nije niko dolazio da vas opominje?"

9. "Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao"- odgovoriće - ,"a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!"

10. I reći će: "Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima džehennema bili!"

11. I oni će priznati da su bili navjernici – pa, stanovnici džehennama ognjenog daleko bili!"

12. Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!

13. Govorili vi tiho ili glasno – pa, On sigurno zna svačije misli!

14. A kako i nebi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.

15. On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.

16. Jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?

17. Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja

18. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!

19. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Smo ih Milostivi drži; On zaista, sve dobro vidi.

20. Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.

21. Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? - Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.

22. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji pravim putem uspravno ide?

23. Reci:"On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!"

24. Reci:"On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti."

25. A oni govore:"Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!"

26. Reci:"Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem."

27. Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno :"Evo ovo je ono što ste požurivali!"

28. Reci:"Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštiti?"

29. Reci:"On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete sigurno saznati ko je u očitoj zabludi."

30. Reci:"Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?"

Kur'an Index