Kur'an  

Al-Haqqa (69) - Čas neizbježni Mekka – 52 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Čas neizbježni,

2. šta je čas neizbježni,

3. i otkud ti znaš šta je čas neizbježni?

4. Semud i Ad su Smak svijeta poricali

5. pa je Semud uništen glasom strahovitim,

6. a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,

7. kome je On vlast nad njima, sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,

8. i vidiš li da je iko od njih ostao?

9. A došli su faraon, i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,

10. i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.

11. Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili

12. da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.

13. A kada se jednom u rog puhne,

14. pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe,

15. toga dana će se Smak svijeta dogoditi

16. i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti –

17. i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmorica držati.

18. Tada će ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:

19. onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da- reći će: "Evo vam, čitajte knjigu moju,

20. ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati".

21. I on će biti u životu zadovoljnom,

22. u džennetu predivnom,

23. čiji će plodovi na dohvatruke biti.

24. "Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!"

25. A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: "Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije

26. i da ni saznao nisam za obračun svoj!

27. Kamo sreće da me je smrt dokrajčila –

28. bogatstvo moje mi nije od koristi,

29. snage moje nema više!"

30. "Držite ga i u okove okujte,

31. zatim ga samo u vatri pržite,

32. a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,

33. jer on u Allaha Velikog nije vjerovao

34. i da se nahrani nevoljnika - nije nagovarao;

35. zato on danas ovdje nema prisna prijatelja

36. ni drugog jela osim pomija,

37. koje će samo nevjernici jesti."

38. A Ja se kunem onim što vidite

39. i onim što ne vidite,

40. Kur’an je, doista, govor objavljan plemenitom Poslaniku,

41. a nije govor nikakva pjesnika – kako vi nikako ne vjerujete!

42. i nisu riječi nikakva proroka – kako vi malo razmišljate!

43. Objava je on od Gospodara svjetova!

44. A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,

45. Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,

46. a onda mu žilu kucavicu presjekli,

47. i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.

48. Pouka je Kur’an onima koju budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili –

49. A Mi sigurno znamo da neki od vas neće u nj vjerovati –

50. i on će biti uzrok jadu nevjernika,

51. a on je, doista, sama istina

52. zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!

Kur'an Index