Kur'an  

Al-Ginn (72) - Džinni Mekka – 28 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

  

1. Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džinnova prisluškivalo i reklo: ’Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljanje, slušali

2. koji na pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati,’

3. a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo sebi ni druge ni djeteta;

4. jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio,

5. a mi smo mislili da ni ljudi ni džinnovi o Allahu laži ne govore;

6. i bilo je ljudi koji su pomoć od džinnova tražili, pa su im tako obijest povećali;

7. i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživjeti;

8. i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda puno;

9. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;

10. i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;

11. a među nam ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;

12. i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;

13. i mi smo, čim smo Kur’an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba da se boji;

14. i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate pravi put su izabrali,

15. a nevjernici će u džehennemu gorivo biti."

16. A da se pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,

17. da bismo ih time na kušnju stavili; a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja On će patnju tešku uvesti.

18. Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!

19. A kad je Allahov rob ustao da mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.

20. Reci: "Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga njemu ravnim ne smatram."

21. Reci: "Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim."

22. Reci: "Mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti; samo u Njega ja mogu utočište naći –

23. samo mogu da oglasim ono što je od Allaha i poslanice Njegove." A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.

24. I kada oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji.

25. Reci: "Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti,

26. On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome,

27. osim onoga koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati

28. da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji.

Kur'an Index