Kur'an  

An-Nazi’at (79) - Oni koji čupaju Mekka – 46 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako Mi onih koji čupaju grubo,

2. i onih koji vade blago,

3. i onih koji plove brzo

4. pa naređenja izvršavaju žurno

5. i sređuju ono što nije sređeno...

6. na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,

7. za kojim će slijediti slijedeći, -

8. srca toga dana biće uznemirena,

9. a pogledi njihovi oboreni.

10. Ovi pitaju: "Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?

11. Zar kad truhle kosti postanemo?"

12. i još kažu: "E tada bismo mi bili izgubljeni!"

13. A biće to samo povik jedan,

14. i evo njih – na Zemlji.

15. Da li je do tebe doprla vijest o Musau,

16. kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,

17. "Idi faraonu, on se osilio,

18. i reci: ,Da li bi ti da se očistiš,

19. da te o Gospodaru tvome poučIm, pa da Ga se bojiš?"

20. I onda mu je najveće čudo pokazao,

21. ali je on porekao i nije poslušao,

22. već se okrenuo i potrudio

23. i sabrao i povikao:

24. "Ja sam gospodar vaš najveći!" – on je rekao,

25. i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.

26. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.

27. A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,

28. svod njegov visko digao i usavršio,

29. noći njegove mračnim, a dane svjetlim učinio.

30. Poslije toga je Zemlju poravnao,

31. iz nje je vodu i pašnjake izveo,

32. i planine nepomičnim učinio –

33. na uživanje vama i stoci vašoj.

34. A kada dođe nevolja najveća,

35. Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio

36. i kada se džehennem svakome ko vidi bude ukazao,

37. onda će onome koji je obijestan bio

38. i život na ovom svijetu više volio

39. džehennem prebivalište postati sigurno.

40. A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao

41. džennet će boravište biti sigurno.

42. Pitaju te o Smaku svijeta: "Kada će se dogoditi?"

43. Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,

44. o njemu samo Gospodar tvoj zna.

45. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,

46. a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno veče ili jedno jutro njezino ostali.

Kur'an Index