Kur'an  

Al-Mutaffifun (83) - Oni koji pri mjerenju zakidaju Mekka – 36 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,

2. koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,

3. a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.

4. Kako ne pomisle da će oživljeni biti

5. na Dan veliki,

6. na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!

7. Uistinu! Knjiga grešnika je u Sidždžinu,

8. a znaš li ti šta je Sidždžin?

9. Knjiga ispisana!

10. Teško toga dana onima koji su poricali –

11. koji su onaj svijet poricali –

12. a njega može poricati samo prestupnik, grešnik,

13. koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"

14. A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,

15. uisitnu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zakonjeni biti,

16. zatim će sigurno u oganj ući,

17. pa će im se reći: "Eto, to je ono što ste poricali!"

18. Uistinu! Knjiga čestitih je u Ilijjunu,

19. a znaš li ti šta je Ilijjun?

20. Knjiga ispisana! –

21. nad njoj bdiju oni Allahu bliski.

22. Dobri će, zaista, u nasladama boraviti.

23. sa divana gledati,

24. na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,

25. daće im se pa će piće zapečaćeno piti,

26. čiji će pečat mosuš biti – i neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu! –

27. pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,

28. sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.

29. Grešnici se smiju onima koji vjeruju;

30. kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,

31. a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;

32. kada ih vide, onda govore: "Ovi su, dosita, zalutali!" –

33. a oni nisu poslani da motre na njih.

34. Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,

35. sa divana će gledati.

36. Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!

Kur'an Index