Kur'an  

Al-Burug (85) - Sazviježda Mekka – 22 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi neba sazviježđima okićenog

2. i Dana već određenog,

3. i prisutnih, i onoga što će biti prisutno, -

4. prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,

5. i vatrom i gorivom ih napunili,

6. kada su oko nje sjedili

7. i bili svjedoci onoga što su vjernici radili!

8. A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali,

9. čija je vlast i na nebesima i na Zemlji, - a Allah je svemu Svjedok.

10. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali - čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju,

11. a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći, - a to veliki uspjeh biti.

12. Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!

13. On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;

14. I on prašta, i pun je ljubavi,

15. Gospodar svemira, Uzvišeni,

16. On radi šta je Njemu volja.

17. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,

18. o faraonu i Semudu?

19. Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču, -

20. a Allahu oni neće moći umaći:

21. a ovo je Kur’an veličanstveni,

22. na ploči pomno čuvanoj.

Kur'an Index