Kur'an  

At-Tariq (86) - Danica Mekka – 17 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi neba i Danice! –

2. A znaš li ti šta je Danica? –

3. Zvijezda blistava! –

4. nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.

5. Nek čovjek pogleda od čeka je stvoren!

6. stvoren je od tekućine koja se izbaci,

7. koja između kičme i grudi izlazi,

8. i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori

9. onoga Dana kada budu ispitivane savjesti,

10. kada čovjek ni snage ni branioca neće imati.

11. I tako mi neba puna kiše

12. I Zemlje koja se otvara kada rastinje nikne,:

13. Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine,

14. lakrdija nikakva on nije!

15. Oni se služe spletkama,

16. a Ja ih uništavam –

17. zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi.

Kur'an Index