Kur'an  

Al-A’la (87) - Svevišnji Mekka – 19 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,

2. koji sve stvara i čini skladnim,

3. i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,

4. i koji čini da rastu pašnjaci,

5. i potom čini da postanu suhi, potanjeli.

6. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti

7. osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite –

8. i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;

9. zato poučavaj – pouka će već od koristi biti:

10. dozvaće se onaj koji se Allaha boji,

11. a izbjegavaće je onaj najgori,

12. koji će u vatri velikoj gorjeti,

13. pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.

14. Postići će šta želi onaj koji se očisti

15. i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!

16. Ali, vi više život na ovom svijetu volite,

17. a onaj svijet je bolji i vječan je.

18. Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,

19. listovima Ibrahimovim i Musaovim.

Kur'an Index