Kur'an  

Al-Qadr (97) - Noć Kadr Mekka – 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr –

2. a šta ti misliš šta je noć Kadr?

3. Noć Kadr je boja od hiljadu mjeseci –

4. meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

Kur'an Index