Kur'an  

Al Beyyina (98) - Dokaz jasni Medina – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

2. od Allaha Poslanik koji čita listove čiste,

3. u kojima su propisi ispravni.

4. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,

5. a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.

6. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će večno ostati; oni su najgora stvorenja.

7. A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,

8. njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.

Kur'an Index